FARKAŠ, Ljudevit

traži dalje ...

FARKAŠ, Ljudevit, pravnik i pravni pisac (Donji Vidovec, 5. VIII. 1856 — Zagreb, 1. VI. 1944). Gimnaziju polazio u Varaždinu, završio u nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu, a pravne nauke 1878. u Zagrebu i Budimpešti. Nakon studija službovao kao pravni vježbenik pri Kotarskom sudu u Ivancu, a kraće vrijeme bio prislušnik pri Sudbenom stolu u Osijeku. Nakon okupacije BiH od 1879. radio kao sudski pristav kod kotarskih oblasti u Visokom i Bosanskoj Kostajnici, od 1881, na poziv tadašnjeg predstojnika kmetsko-agrarnog odsjeka Zemaljske vlade M. Kukuljevića Sakcinskog, prešao kao referent u upravnu službu u Sarajevo. God. 1882. bio je imenovan kotarskim predstojnikom i službovao u Ljubuškom i Jajcu, a 1887. sudskim savjetnikom pri okružnim sudovima u Travniku, Tuzli i Mostaru. Od 1896. bio referentom, a potom pravim članom (sudskim nadsavjetnikom) Vrhovnog suda za BiH. God. 1913. imenovan je senatskim predsjednikom toga suda. Umirovljen je potkraj 1915. Osnivanjem katedre za bosansko pravo na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu u Zagrebu, od 1916. predaje taj predmet. God. 1920. na osobni je zahtjev napustio nastavnički rad na fakultetu te je reaktiviran kao senatski predsjednik, potom bio vršiteljem dužnosti predsjednika bosanskohercegovačkoga Vrhovnog suda u Sarajevu i njegovim predsjednikom do umirovljenja 1926. Objavio više članaka i rasprava iz područja građanskog prava te agrarnih odnosa i zakonodavstva, napose u BiH, u periodicima i listovima: Agramer Zeitung (1872), Mjesečnik Pravničkoga društva u Zagrebu (1891, 1910, 1915–16, 1929), Obzor (1920), Arhiv za pravne i društvene nauke (1925, 1928) te Večernja pošta (1929). Kao pravnik-praktičar pri bosanskohercegovačkom Vrhovnom sudu bio je članom i predsjedateljem sudskih i odvjetničkih ispitnih povjerenstava te član povjerenstava kod pravosudnog odjela Zemaljske vlade za ispitivanje zakonskih osnova.

LIT.: V. A. Dujšin: Zbornik plemstva, 1. Zagreb 1938, 231. — A. Bejtić: Ljudevit pl. Farkaš. Novi behar, 16(1944) 17, str. 275–276. — B. Eisner: Ljudevit pl. Farkaš. Mjesečnik Pravničkoga društva u Zagrebu, 70(1944) 7/8, str. 350–351. — Spomenica u povodu proslave 300-godišnjice Sveučilišta u Zagrebu, 2. Zagreb 1969, 34. — D. Čepulo: Razvoj pravne izobrazbe i pravne znanosti u Hrvatskoj do 1776. godine i Pravni fakultet u Zagrebu od osnivanja 1776. do 1918. godine (u: Pravni fakultet u Zagrebu. Prilozi za povijest Fakulteta, I/1. Zagreb 1996, 84).
 
Tatjana Delibašić (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FARKAŠ, Ljudevit. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/farkas-ljudevit>.