FELETAR, Dragutin

traži dalje ...

FELETAR, Dragutin, geograf i kulturni povjesničar (Veliki Otok kraj Legrada, 10. VII. 1941). Gimnaziju završio 1960. u Varaždinu, 1965. diplomirao i doktorirao 1982. tezom Industrija u ekonomsko-geografskoj strukturi Podravine na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) u Zagrebu. God. 1966–72. radi kao profesionalni novinar u listu Međimurje u Čakovcu (tu je 1967. osnovao Radio-Čakovec i 1970. Kulturno-prosvjetno društvo »Zrinski«), 1973–80. novinar je i urednik u listu Podravka u Koprivnici te 1980–82. direktor Centra za djelatnosti u kulturi »Podravke« (1981. osnovao industrijski muzej prehrane i KUD »Podravka«). God. 1983. zapošljava se kao asistent na Geografskom odsjeku PMF u Zagrebu, gdje je od 1984. docent, od 1987. izvanredni te od 1992. redoviti profesor. Od 1990. do 1995. bio predstojnik Zavoda za geografiju i prostorno uređenje PMF. U okviru geografskih znanosti razvio industrijsku geografiju, a bavi se i povijesnim istraživanjima, osobito kulturne i gospodarske povijesti središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Sudjelovao na mnogim domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima i bio voditelj nekoliko multidisciplinarnih projekata iz područja prometa. Do potkraj 1995. objavio je 121 znanstveni i stručni rad iz geografije, ponajviše u periodicima Podravski zbornik (Koprivnica 1975–94), Geografski glasnik (1977, 1981–92), Geographica Slovenica (Ljubljana 1980, 1984), Geographical Papers (1982, 1985, 1989), Beiträge zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie (München 1983, 1989), Podravka (1983, 1984), Acta geographica Croatica (1984, 1986, 1988, 1990–95), Radovi Zavoda za znanstvena istraživanja HAZU (Varaždin 1986, 1988–90, 1993, 1995), Bilten Znanstvenog savjeta za promet HAZU (1988–92), Geografski pregled (1988), Zbiór Instytuta geografii ekonomicznej i organizacji przestrzeni (Łódź 1989), Zbiór Instytuta geografii PAN (Varšava 1989), Sborník Přirodovedecké fakulty (Ostrava 1989, 1992, 1995), Acta historico-oeconomica (1990), Annales Universitatis scientiarum Budapestinensis (Budimpešta 1990, 1994), Ceste i mostovi (1993), Promet (1993), Bjelovarski zbornik (Bjelovar 1995), Zlatna dolina (Požega 1995) itd. Dosad je napisao 51 knjigu, pretežito s tematikom iz geografije i povijesti sjevernih hrvatskih krajeva, a među njima su i tri zbirke kajkavskih pjesama, jedna pjesničko-likovna mapa (suautor J. Generalić) i knjiga putopisa Podravinom i Međimurjem. Surađivao je i u listovima Međimurje, Vjesnik, Glas Podravine, Koprivničke novine, Podravka, Kaj, Zelena Podravka i dr., uređivao knjige i pisao im predgovore te organizirao likovne izložbe. Pokrenuo i povremeno uređivao Međimurski kalendar (Čakovec 1969), Kajkavski kalendar (Čakovec 1970–72), Podravski zbornik (1975–94), Muzejski vjesnik (1978–87), Scientia Podraviana (1979–95), Hrvatski zemljopis (od 1994). Bio je glavni urednik Geografskog glasnika 1985–89. i 1987–89. predsjednik Hrvatskoga geografskog društva. Osnivač i vlasnik Nakladne kuće »Dr. Feletar« u Koprivnici (od 1993) i poduzeća »Hrvatski zemljopis« u Zagrebu (od 1995).

DJELA: Iz povijesti Međimurja. Čakovec 1968. — Legrad. Čakovec 1971. — Stari gradovi, dvorci i crkve sjeverozapadne Hrvatske (suautor T. Đurić). Čakovec—Koprivnica 1971 (4 izd. do 1992). — Podravina. Koprivnica 1973. — Glazbeni život Koprivnice. Koprivnica 1977. — Podravka. Koprivnica 1980. — Studije i radovi o Podravini. Čakovec 1982. — Stare građevine istočne Hrvatske (suautor T. Đurić). Varaždin 1983. — Industrija u ekonomsko-geografskoj strukturi Podravine. Zagreb 1984. — Povijest Podravine. Koprivnica 1988, 1989². — Nedelišće (suautor). Čakovec 1992. — Povijest Kuzminca (suautorica P. Feletar). Koprivnica 1992. — Povijest Kunovca. Koprivnica 1993. — Koprivnica (suautor). Koprivnica 1995. — Prelog (suautori Z. Bartolić i J. Kolarić). Prelog 1995. — Bibliografiju do 1980. vidi u: Podravinom i Međimurjem. Koprivnica 1980, 159–176.
 
LIT.: M. Kolar-Dimitrijević: Radovi Dragutina Feletara iz novije povijesti sjeverozapadne Hrvatske. Časopis za suvremenu povijest, 6(1974) 1, str. 151–155. — Z. Bartolić: Jedan pristup koprivničkom književnom krugu i Feletarovom publicističko-znanstvenom i pjesničkom radu (u: D. Feletar, Misel na križanjo. Donja Dubrava 1975, 27–40). — F. Horvatić: Bibliografija Podravskog zbornika 1975–1983. Podravski zbornik, 1984, str. 366–379. — B. Loborec: Samac usred svemira — o pjesništvu Dragutina Feletara. Koprivnica 1994, 76–84.
 
Mira Kolar-Dimitrijević (1998)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

FELETAR, Dragutin. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/feletar-dragutin>.