HADŽIOSMANOVIĆ, Mirza

traži dalje ...

HADŽIOSMANOVIĆ, Mirza, veterinar (Zagreb, 27. IX. 1943). Gimnaziju završio 1962. u Zagrebu, gdje je i diplomirao 1969. na Veterinarskom fakultetu te doktorirao 1978. tezom Utjecaj mikrokoka na lipolitičke promjene u nadjevu trajnih kobasica. Nakon studija radio u mikrobiološkom laboratoriju Mesne industrije »Gavrilović« u Petrinji, u Institutu za fiziologiju i patologiju animalne proizvodnje Veterinarskog fakulteta i u Veterinarskoj stanici grada Zagreba. God. 1971. u Zavodu za higijenu i tehnologiju živežnih namirnica životinjskog podrijetla (poslije Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica) Veterinarskog fakulteta izabran je za asistenta, 1981. za docenta, 1987. za izvanrednoga i 1993. za redovitog profesora. Od 1999. predstojnik je Zavoda i voditelj poslijediplomskih studija iz higijene i tehnologije namirnica životinjskog podrijetla te njihova sanitarnog nadzora. Usavršavao se u području mikrobiologije namirnica 1975. na Sveučilištu u Surreyu (Velika Britanija), 1980. u Pasteurovu institutu u Lilleu i visokoj veterinarskoj školi u Alfortu (Francuska). Predavao i na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu te 1987. bio gostujući profesor na Veterinarskom fakultetu u Tripoliju. Glavno područje njegova znanstveno-istraživačkoga rada je mikrobiologija namirnica animalnog podrijetla. Znanstvene i stručne radove objavljuje sam ili u suradnji u časopisima Hrana i ishrana (Beograd 1970, 1979, 1982, 1987), Tehnologija mesa (Beograd 1971–89), Praxis veterinaria (1974, 1997), Krmiva (1975, 1993), Prehrambeno-tehnološka revija (1976, 1982), Veterinaria (1979, 1982), Veterinarska stanica 1979–93, 1997), Veterinarski arhiv (1979–90), Mljekarstvo (1981–94, 1996–97), Macedonian Veterinary Review (Skoplje 1984), Stočarstvo (1992), Hrvatski veterinarski vjesnik (1994), Research Reports Biotehnical Faculty University of Ljubljana (1996), Zeitschrift für Jagdwissenschaft (Berlin 1998), Tierärztliche Umschau (Konstanz 1999), Veterinárni medicina (Prag 1999). Surađivao je u Veterinarskom priručniku (Zagreb 1984, 1989, 1996) i Vojno-veterinarskom zborniku (Split 1986), a suautor je i srednjoškolskog udžbenika Higijena namirnica animalnog podrijetla (Zagreb 1998).

DJELA: Mlijeko i prerađevine (suautor Ž. Pavičić). Zagreb 1996.
 
LIT.: U. Bego: Bibliografija 1969–1979. 60 godina Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb 1982, 99–100.
 
Josip Badovinac (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

HADŽIOSMANOVIĆ, Mirza. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/hadziosmanovic-mirza>.