HALADIN, Stjepan

traži dalje ...

HALADIN, Stjepan, sociolog (Rakovec, 6. VIII. 1933). U Zagrebu završio klasičnu gimnaziju 1952, diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu 1960. i doktorirao tezom Funkcija obrazovanja u suvremenom društvu na Fakultetu političkih nauka 1981. Specijalizirao se u Zavodu za društvene znanosti o radu na Sorbonni. Radio u Institutu za društveno upravljanje 1960–61, Radničkom sveučilištu »Moša Pijade« 1961–71, Republičkom zavodu za školstvo 1971–80, a na Građevinskom fakultetu u Zagrebu je od 1981. viši predavač, od 1982. izvanredni profesor i od 1988. redoviti profesor sociologije. Bavi se industrijskom sociologijom, sociologijom i pedagogijom rada i organizacije radno-realnog obrazovanja. Suautor je i autor publikacija, udžbenika i skripata (Osnove marksizma. Zagreb 1981, Obrazovanje na raskrsnici. Zagreb 1983, Industrijska sociologija. Zagreb 1983, Tehnologija i organizacija. Zagreb 1993 i dr.). Surađivao u časopisima Kulturni radnik (1969, 1971, 1975), Naše teme (1973–74, 1984), Obrazovanje i rad (1973, 1975), Marksističko obrazovanje (1981–83), Argumenti (1982), Filozofska istraživanja (1986), Politička misao (1986–88), Građevinar (1988, 1990, 1993).

Redakcija (2002)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

HALADIN, Stjepan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/haladin-stjepan>.