KABALIN, David

traži dalje ...

KABALIN, David, pjesnik i šumarski inženjer (Novi u Vinodolu, 31. VII. 1918). Gimnaziju završio 1936. u Sušaku, šumarstvo diplomirao 1941. na zagrebačkom Poljoprivredno-šumarskom fakultetu. Od 1943. u partizanima, od 1944. radi u Povjerenstvu za šume i rude NKOJ. Od 1945. direktor je Zemaljskoga šumskoga poduzeća u Zagrebu, Šumarstva i drvne industrije u Novoj Gradiški, Direkcije drvne industrije u Rijeci te, ponovo u Zagrebu, tvrtka Jugoinspekt i Exportšuma. Predstavnik jugoslavenske drvne industrije u Milanu, Frankfurtu na Majni i Düsseldorfu 1949–51, potom radi u Exportdrvu kao direktor zagrebačke središnjice, predstavnik u inozemstvu te, od 1955. do umirovljenja 1982, kao direktor riječke podružnice. Članke o šumarstvu i međunarodnom drvnom tržištu objavljivao je u Drvarskom glasniku (Beograd) i Šumarskom listu, a poeziju i književnu prozu u Primorskom vjesniku (1936), Našoj besedi (Maribor 1944), Jugoslavenskom mornaru (1945, 1953), Pomorstvu (1946), Riječkoj reviji (1952–53, 1959–60, 1966–67; Kamov, 1976), Čuvaru Jadrana (1953, 1976–77), Novom listu (1954, 1959, 1970–71, 1974–75), Galebu (1961, 1966, 1968–70, 1975–76), Dometima (1968, 1970–71, 1975, 1977, 1986), Književnoj Rijeci (1998–99). Poezija mu je pretežno pisana novljanskom čakavicom, katkad u kombinaciji sa standardnim književnim jezikom, zasnovana na zavičajnoj motivici i uglavnom oblikovana asocijativnim reminiscencijama. Uvrštena je u antologije Korablja začinjavca (Dometi, 1968, 6–7), Mare nostrum (Zagreb 1971), Čeznuć more (Novi Vinodolski 2001) te, u talijanskom prijevodu, Tra pietra e mare (Rijeka 1976). Osim na talijanski, prevođen je i na njemački jezik. Potpisuje se pseudonimom Vinodolski.

DJELA: Naša beseda. Rijeka 1969. — Jadri brode, široko ti more! Rijeka 1970. — Kolo mažurane. Pula 1975. — Zać nan je noćaska jadra otvoriti. Rijeka 1976. — Pivanja i govorenja. Rijeka 1978. — Na moru rumen. Rijeka 1984. — Moj grad kameniti. Rijeka 1987. — Juže ubo zima minu. Rijeka 1992. — Moje strune. Rijeka 1995. — Kroz godišća. Rijeka 1997. — Pomalko prohaja deveti križ. Rijeka 2000. — Nagnulo se j’ drivce orihovo. Ronjgi 2002. — Dedove pojidi i veselja. Rijeka 2003.
 
LIT.: D. Babić: David Kabalin, Kolo mažurane. Istra, 13(1975) 8, str. 115–118. — M. Balen: Mornarska pjesma za vječnost (intervju). Vjesnik, 43(1982) 14. VIII, str. 17. — O. Piškorić: David Kabalin, dipl. inž. šum. (povodom umirovljenja). Šumarski list, 106(1982) 11/12, str. 519–520. — D. Babić: David Kabalin Vinodolski. Dometi, 19(1986) 6, str. 97–99. — K. Ivanišević: Uz poetska razmišljanja Davida Kabalina. Rival, 5(1992) 2/4, str. 246–248.
 
Oskar Piškorić (2005)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

KABALIN, David. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/kabalin-david>.