KRANJEC, Velimir

traži dalje ...

KRANJEC, Velimir, geolog (Gornji Šarampov kraj Ivanić-Grada, 17. VI. 1930 — Zagreb, 7. II. 2002). U Zagrebu završio gimnaziju 1948, diplomirao 1955. na Rudarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta te doktorirao 1965. tezom Geološka građa šireg tuzlanskog područja (Tuzla 1969) na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu. Na Tehničkom fakultetu od 1955. asistent, od 1961. stalni predavač, a na osamostaljenom Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu od 1965. docent, od 1969. izvanredni i od 1973. do umirovljenja 1998. redoviti profesor, 1973–81. predstojnik Zavoda za geologiju, hidrogeologiju i geologiju nafte i ugljena te suosnivač poslijediplomskoga studija. Područje njegova rada uz geologiju nafte i dubinsko geološko kartiranje obuhvaća geologiju ugljena, seizmotektoniku, morfometriju, strukturnu geomorfologiju i hidrogeologiju. Istraživao je utjecaj tektonske aktivnosti na oblikovanje ležišta nafte i plina ističući potrebu istraživanja strukturno-stratigrafskih i stratigrafskih zamka. Pisao je o naftoplinonosnosti Vanjskih Dinarida i podmorja Jadrana te o mogućnosti korelacije naftnogeoloških značajka toga područja s naftnogeološkim prilikama karbonatno-evaporitnih naslaga u cirkum-mediteranskom području. Bio je vrstan poznavatelj tercijarnih naslaga, njihova litološkoga sastava i paleontološkoga sadržaja. Pasionirano je skupljao fosilne ostatke, pa je jedna nova vrsta ceritija, iz materijala prikupljenoga na Majevici, njemu u čast nazvana Batillaria kranjeci. Radove je objavljivao u časopisima Geološki vjesnik (1959–60, 1964–66, 1969, 1971, 1973–76, 1978, 1982), Bulletin scientifique (1960, 1969, 1972, 1975–76), Nafta (1968–69, 1972, 1976, 1979–80, 1982, 1984–85, 1987, 1989), Encyclopaedia moderna (1970), Geološki glasnik (1976), Pomorski zbornik (1980–81, 1983), Rad JAZU (1990, 449). Autor je skripata Geologija ugljena (Zagreb 1962), Geologija nafte (Zagreb 1962), Odabrana poglavlja iz geologije ležišta nafte i plina (Zagreb 1982), Odabrana poglavlja iz tektonike i strukturne geologije. Neotektonika i morfometrija (Zagreb 1987) i Strukturna geologija (Zagreb 1992), suautor knjiga Metodologija hidrogeoloških istraživanja (s P. Miletićem i A. Nowinskim, Zagreb 1972) i Zemlja – evolucija, struktura, dinamika i izvor sirovina (Zagreb 1976) te suradnik u Tehničkoj enciklopediji LZ. God. 1970–90. uređivao rubriku Geologija i geofizika u časopisu Nafta. Bio je predsjednik Hrvatskoga geološkoga društva 1972–74. i član međunarodne neotektonske komisije INQUA. Od 1991. redoviti član HAZU. Dobitnik je Nagrade »Ruđer Bošković« 1983.

LIT.: B. Magaš: Geološka bibliografija SR Hrvatske 1945–1972. Zagreb 1975, 105–106. — Tehnički fakulteti 1919.–1994. Zagreb 1994, 577, 580, 582. — B. Magaš: Geološka bibliografija Republike Hrvatske 1973–1992. Zagreb 1995, 184–187. — (Nekrolozi): Z. Hernitz, Nafta 53(2002) 3, str. 98. — B. Sokač, Ljetopis HAZU, 2002, 106, str. 639–641. — Spomenica preminulim akademicima, 2003, br. 111.
 
Ivo Velić (2013)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i znakovi

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

KRANJEC, Velimir. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/kranjec-velimir>.